algemene informatie

Algemene informatie

 

Bereikbaarheid:

De praktijk is in principe alle werkdagen geopend. Telefonisch zijn we bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag van 09.15 uur tot 13.00 uur. Op donderdag en vrijdag zijn wij bereikbaar van 9.15 uur tot 15.00 uur.  U kunt te allen tijde de voicemail inspreken, die luisteren wij geregeld af.

Crisissituatie:

Wij hebben geen 24 uurs crisisopvang. Bij crisis kunt u, buiten onze kantoortijden, contact opnemen met uw huisarts/de huisartsenpost.

Afmelding bij verhindering:

Als u om een bepaalde reden een afspraak wilt afzeggen of verzetten, dan kan dat telefonisch tot 24 uur voor uw afspraak. Als u minder dan 24 uur van te voren afbelt, brengen wij een bedrag van €60 in rekening, het zogenaamde no-showtarief. Uw zorgverzekeraar vergoedt dit niet.

Waarneming:

Bij langdurige afwezigheid van uw behandelaar, zal met u gekeken worden wie van de aanwezige psychologen uw behandeling kan overnemen.

Verwijzing:

Voor verzekerde zorg is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Dossiervorming:

Uw gegevens komen in uw cliëntendossier. Wij bewaren dat conform de wet gedurende 20 jaar, zonder dat iemand toegang heeft tot de gegevens. Zelf heeft u recht op inzage in uw dossier. U kunt als cliënt eventueel een (schriftelijk) verzoek indienen om vernietiging van uw dossier. Wij toetsen dat vervolgens aan de AVG en WGBO en informeren u daar verder over.

Beroepsgeheim

Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Uw gegevens zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden worden verstrekt. Ook dient u toestemming te geven voor het uitwisselen van informatie met de huisarts of eventuele andere behandelaars. Voorafgaand aan verzending kunt u altijd inzage vragen in deze informatie. Tijdens het intake-gesprek, bijvoorbeeld, vult u het inschrijf formulier in. Door dit te ondertekenen, geeft u uw behandelaar toestemming informatie met de huisarts of eventuele andere behandelaars uit te wisselen, indien nodig. In andere gevallen zal uw behandelaar u mondeling of schriftelijk toestemming vragen.

Klachtenprocedure:

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens, of anderszins ontevreden. Bespreek dit met uw psycholoog. Wanneer dit niet voldoende is, kunt u gebruik maken van onze interne klachtenbemiddeling die u schriftelijk kunt benaderen. Mochten we er dan niet in slagen uw klacht naar tevredenheid af te handelen, wendt u zich dan voor klachtenbemiddeling tot de LVVP .

Kwaliteitsstatuut:

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register). In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaan-bieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Het model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Per behandelaar is een exemplaar ter inzage bij ons in de praktijk aanwezig.

Beveiligd mailen:

Om uw eigen persoonlijke gegevens te beschermen is het niet verstandig deze naar ons te mailen.  Om u aan te melden kunt u daarom het beste met ons bellen (0162-450150).  Kiest u er toch voor om ons te mailen dan kan dat naar info@ppoosterhout.nl.

Als wij u mailen, doen we dat vanuit de beveiligde omgeving van ZorgMail.nl. U ontvangt dan een bericht in uw Inbox met een inlogcode waarmee u in de beveiligde omgeving van ZorgMail kunt inloggen.

Onze website heeft een beveiligingscertificaat (u kunt dat zien aan het groene ‘slotje’ boven in uw browser, en het adres begint met https://).

wachttijd

Wachttijd

De wachttijd tussen uw telefonische aanmelding en de intake bedraagt op dit moment ongeveer 3 maanden indien u verwezen bent via de Ketenzorg Basis GGZ van Zorroo.

Indien u verwezen bent via de reguliere Generalistische Basis-GGZ (via een verwijzer die niet is aangesloten bij Zorroo) kan sprake zijn van een langere wachttijd. Voor meer informatie daarover kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

De weergegeven wachttijd is indicatief; u kunt hier geen rechten aan ontlenen, onvoorziene omstandigheden kunnen invloed hebben op de wachttijd.

Tussen intake en start van de behandeling is in principe geen wachttijd. U heeft vanaf de intake steeds dezelfde behandelaar die met u het vervolg afspreekt.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dat zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen
(streeknormen).

Geactualiseerd d.d. 30-05-2024

Praktijk Oosterhout 01
Praktijk Oosterhout 02
Praktijk Oosterhout 03